You think you have to dream the dream. We want you to know that you already did.

You think you have to dream the dream. We want you to know that you already did.

Många av oss tror att vi måste ha listat ut vår dröm innan vi kan drömma den, men det vi inte känner till är vi dagligen blir uppmärksammade om våra drömmar, utan att kanske lägga märke till dem. Genom att genomleva vår vardag och olika upplevelser i den blir vi uppmärksammade på vad det är vi vill ha mer av samt mindre av i våra liv. Det är ofta här som många av oss fastnar. Vi tenderar att fokusera på de händelser som vi inte vill ha i våra liv istället för att fokusera mer på det vi vill ha mer av.  Detta leder till en negativ världsbild med en känsla av frånvaro och utifrån detta tillstånd är det väldigt svårt att utforma sitt drömliv. Undvik att hamna i ett negativt tillstånd genom att medvetet fokusera på att vända de dåliga känslor du upplevt under dagen till något konstruktivt. Exempelvis genom att konstatera att detta var något jag inte gillade och det får mig att inse att jag vill ha mer av motsatsen av det här och sedan vända fokuset på det du kom fram till att du vill ha mer av. Genom att medvetet uppmärksamma de händelser som inträffar i vardagen och känslorna kopplade till händelserna kan du skriva ner vad du skulle vilja se mer av.

Genom att fokusera på det som du vill ha mer av i ditt liv adderar du sakta men säkert mer och mer av det som får dig att må bra, från smått till stort. På detta vis kommer du steg för steg närmare din dröm då du attraherar mer och mer av det du vill ha i ditt liv. Bli inspirerad av det i din omgivning som ger dig positiva känslor och lägg ditt fokus och din tid på det du vill ha och mindre på det du inte vill ha. Du attraherar det du tänker på och ju mer du fokuserar på de händelser i din vardag som du vill ha mer av i ditt liv, desto tydligare blir det för dig hur ditt drömliv ska se ut.

Kärlek,

Palm de Lux

//

Many of us think that we must have figured out our dream before we can dream it, but what we do not know is that we are being made aware of our dreams on a daily basis, without perhaps noticing them. By experiencing our everyday life and different experiences in it, we become aware of what it is we want more of and less of in our lives. It is often here that many of us get stuck. We tend to focus on the things that we do not want in our lives instead of focusing more on what we want more of. This leads to a negative worldview with a sense of absence and based on this state it is very difficult to shape one's dream life. Avoid getting into a negative state by consciously focusing on turning the bad feelings you experienced during the day into something constructive. For example, by noting that this particular experience was something I did not like and it makes me realize that I want more of the opposite of this and then turn the focus on what you came to realize that you want more of instead. By consciously paying attention to the events that occur in everyday life and the emotions associated with the events, you can write down what you would like to see more of.

By focusing on what you want more of in your life, you slowly but surely add more and more of what makes you feel good, from small to large. In this way, you will step by step get closer to your dream as you attract more and more of what you want in your life. Get inspired by things in your environment that gives you positive emotions and put your focus and your time on what you want and less on what you don't want. You attract what you think about and the more you focus on the things in your everyday life that you want more of in your life, the clearer it becomes for you what your dream life will look like.

Love,

Palm de Lux