When you feel good, you are close to your true essence

When you feel good, you are close to your true essence

Du kanske har lagt märke till att du upplever olika sinnesstämningar under en dag, både de som känns bra och dåliga. Det är din själ, ditt sanna jag, som reagerar genom att svara med känslor på det du tänker, säger eller gör. När du tänker en tanke som är negativ eller säger något som inte överensstämmer med ditt sanna jag, då kommer ditt sanna jag reagera med en negativ känsla och du mår dåligt. På samma sätt funkar det när du riktar dina tankar mot det som du upplever som positivt och som står i harmoni med det du är ämnad för, då svarar ditt sanna jag med en positiv känsla och du mår väldigt bra. Genom att vara vaksam på dina känsloreaktioner i en viss situation, kan ditt känsloregister bli ett vägledningssystem i livet, du kan fatta de bästa och mest kloka besluten för dig själv genom att lyssna inifrån.

Vilka känsloreaktioner får du på dina tankar, har du mest positiva eller negativa känslor under en dag, mår du oftast bra eller dåligt under en dag? Genom att ställa dessa frågor till dig själv kan du börja tänka mer medvetet och göra förändringar i rätt riktning. För kom ihåg – när du känner dig glad och är positiv, då är du i samklang med ditt sanna jag.

Kärlek,

Palm de Lux

//You may have noticed that you experience different moods during a day, both those that feel good and bad. It is your soul, your true self, that reacts by responding with feelings to what you think, say or do. When you’re thinking a thought that is negative or say something that does not match your true self, then your true self will react with a negative feeling and you will feel bad. It works in the same way when you direct your thoughts towards things that you perceive as positive and are in harmony with what you are meant for, then your true self responds with a positive feeling and you feel very good. By being vigilant about your emotional reactions in a particular situation, your emotional register can become a guidance system in life, you can make the best and most wise decisions for yourself by listening from the inside.

What emotional reactions do you get from your thoughts, do you have mostly positive or negative feelings during a day, do you usually feel good or bad during a day? By asking these questions to yourself, you can begin to think more consciously and make changes in the right direction. Because remember – when you feel happy and are positive, then you are in harmony with your true self.

Love,

Palm de Lux