The things you are passionate about are not random, they are your calling.

The things you are passionate about are not random, they are your calling.

”De saker du brinner för är inte slumpmässiga, det är din inre kallelse”

Vi tror att alla vi bär på en kraftfull entusiasm djupt inom oss som träder fram när vi gör det vi tycker om. Vi tror att vi är på rätt väg i våra liv när vi vågar lyssna på vår inre kallelse. Vi tror att när vi vågar ta steget och göra mer av det som vi älskar så kommer det att få oss att känna oss mer fria.

I början var det en ganska diffus känsla som trädde fram inom oss, men den var tillräckligt stark och positiv för att föra oss i rätt riktning, steg för steg mot vår passion. Allt började med att vi fotograferade olika naturmotiv på våra resor som vi skapade egen lekfull konst av hemma. Det som dock fångade vårt största intresse och värmde lite extra var just palmen och palmen kom att bli vår stora symbol i all konst vi skapade. Spänningen och lusten som vi upplevde i att leta upp vackra palmer att fotografera på våra resor och sedan skapa konst av var vårt tecken på att vi svarade på vårt inre kall. Den känslomässiga reaktionen på ett kall är överväldigande och den ger dig känslan av att inget kan hålla tillbaka en. Palm de Lux, vår plattform där vi får dela vår konst och positiva budskap med er, är vår passion som får oss att känna oss helt fria. Det är en fantastisk känsla att våga ta steget till att göra det man brinner för och ingenting känns jobbigt eller tidskrävande när vi tillåter oss själva att göra det vi tycker om.

Vi uppmuntrar er att våga lyssna till och ta an era inre kall, även om det ibland kan vara svårt att känna sin inre kallelse, vilket oftast beror på att vi är vana att stänga den ute. Vi ger den helt enkelt inte utrymme och vårt kall känns då väldigt avlägset. Men när du minst anar det och känner den där lilla extra positiva känslan inför det du verkligen tycker om, så uppmanar vi dig att inte ignorera den. Följ din lycka och agera efter denna härliga känsla av glädje. För när du är entusiastisk verkar ingenting svårt. När du har passion finns det inga risker. Allt som kändes som ett hinder försvinner, pengar är inte en fråga och de regler som andra har satt upp spelar inte längre någon roll för dig. Detta beror på att du svarar på ditt kall.

Nu kör vi!

Kärlek,

Palm de Lux


//"The things you are passionate about are not random, they are your calling”

We believe that all of us carry a strong enthusiasm deep within us that emerges when we do what we love. We believe that we are on the right track in our lives when we dare to listen to our inner calling. We believe that when we dare to take the step and do more of what we love, it will make us feel more free.

In the beginning a rather diffuse feeling emerged within us, but it was strong and positive enough to move us in the right direction, step by step towards our passion. It all started with us photographing various motifs in nature on our travels that we created our own playful art of at home. The thing that however caught our greatest interest and warmed a little extra was the palm tree and the palm tree became our great symbol in all the art we created. The excitement and desire that we felt in finding beautiful palm trees to photograph on our journeys and then creating art of was our sign that we were responding to our inner calling. The emotional reaction to a calling is overwhelming and it gives you the feeling that nothing can hold you back. Palm de Lux, our platform where we get to share our art and positive messages with you, is our passion that makes us feel completely free. It is an amazing feeling to dare to take the step to do what you are passionate about and nothing feels hard or time-consuming when we allow ourselves to do what we love.

We encourage you to dare to listen to and accept your inner calling, although it can sometimes be difficult to feel ones inner calling, which is usually because we are used to shutting it out. We simply do not give it space and our calling feels very distant. But when you least expect it and have that positive little extra feeling about what you really like, we urge you not to ignore it. Follow your happiness and act on this wonderful feeling of joy. Because when you are enthusiastic, nothing seems difficult. When you have passion, there are no risks. Everything that felt like an obstacle disappears, money is not an issue and the rules that others have set up no longer matter to you. This is because you are responding to your call.

Here we go!

Love,

Palm de Lux