Love is the answer!

Love is the answer!

Kärlek är svaret!

Med budskapet från vår Love-kollektion vill vi inspirera dig till att alltid välja kärlek först. Kärlek är svaret på allt, vi är kärlek.

Många av oss känner att vi har svårt att svara med kärleken till personer och situationer som skickar negativ energi emot en. Om kärlek är vad du önskar att få så är det bra att ställa sig frågan – vad är det jag ger? De få människor som klarar av att bemöta negativitet med kärlek är de som hittat sig själva och bara har kärlek inom sig. De har kommit till insikt med att det man inte har, kan man heller inte ge. De ser till att konsumera positiva tankar och fyller på sina depåer med kärlek för att locka det de vill ha och ge bort – kärlek.

Om du tänker negativt så lockar du till dig låg energi. Tankar med låg energi såsom hat och ilska får dig att må sämre och du drar till dig likasinnade som också mår dåligt. Genom att ändra vilka tankar du tillåter dig konsumera, oavsett hur svårt det kan kännas, så ändrar du det du känner och är. Om du utstrålar kärlek, så attraherar du mer kärlek.

Arbetet börjar med att ändra på de tankar och energier som du bär inom dig. Bli mer kärleksfull mot dig själv. Låt oss se till att ändra på de negativa tankar vi har om oss själva och byt ut dem mot mer kärleksfulla tankar. Börja redan idag och märk hur din omgivning förändras till det mer positiva. Låt denna lördag gå i kärlekens tecken!

Kärlek

Palm de Lux

//Love is the answer!

With the message from our Love collection we want to inspire you to always choose love first. Love is the answer to everything, we are love.

Many of us feel that it’s hard to respond with the love to people and situations that send negative energy towards us. If love is what you want then it is good to ask yourself the question - what am I giving? The few people who manage to respond to negativity with love are the ones who have found themselves and only have love within themselves. They have come to realize that what you do not possess, you cannot give. They make sure to consume positive thoughts and fill their depots with love to attract what they want and give away - love.

If you think negatively, you will attract low energy. Low energy thoughts such as hatred and anger make you feel worse and you attract like-minded people who also are feeling low. By changing what thoughts you allow yourself to consume, no matter how difficult it may feel, you change what you feel and are. If you send love, then you attract more love.

The work begins with changing the thoughts and energies that you carry within you. Become more loving towards yourself. Let's make sure to change the negative thoughts we have about ourselves and replace them with more loving thoughts. Start today and notice how your surroundings are changing to the more positive. Let this Saturday go in the sign of love!

Love

Palm de Lux