Dreams is here to cheer you up!

Dreams is here to cheer you up!

Ibland behöver vi lite extra pepp efter helgen för att komma igång med den nya veckan. Var inte oroliga, Dreams är här för att peppa er!

Många har svårt att sätta fingret på vad ens inre dröm är och frågar sig själva om vad man tycker är roligt. Vad skulle jag vilja göra om jag fick välja att göra precis vad jag vill? Det är första steget mot att släppa alla sina begränsningar och alla fördomar om att det inte går och istället låta den inre lusten strömma fritt med ett öppet sinne. Vårt ego tenderar att påminna oss om att göra det normala precis som alla andra. När vi aktiverar den sidan av oss som är fri från störningar flödar allt mer naturliga och positiva känslor, det är där våra sanna drömmar och önskemål finns. Sätt dig gärna för dig själv i ett tyst rum och känn in vad du vill. Kanske kan du ställa dig frågan: vad tyckte jag var roligt när jag var barn och inte kände några begränsningar inför framtiden?

Alla har en inre lust och vilja, men ofta trycker man undan den på grund av alla krav och måsten man känner runt omkring sig. Man glömmer helt enkelt bort vad man tycker är kul. Så kom igen nu, nu ser vi till att hitta tillbaka till våra lekfulla sinnen igen.

Det första steget brukar alltid vara det läskigaste, men våga ta klivet – det är värt det!

Kärlek och glädje

Palm de Lux

//Sometimes we need a little extra cheering after the weekend to get started with the new week. Don't worry, Dreams is here to cheer you up!

Many find it difficult to put their finger on what one's inner dream is and ask themselves what one thinks is fun. What would I do if I had the choice to do exactly what I want? This is the first step towards letting go of all of one’s limitations and all of the preconceptions of why it’s not possible and instead let the inner desire flow freely with an open mind. Our ego tends to remind us to do the normal just like everyone else. When we activate the side of us that is free from disturbances, more and more natural and positive emotions flow, which is where our true dreams and desires exists. Feel free to put yourself in a quiet room and feel what you want. Maybe you can ask the question: what did I think was fun when I was a kid and didn't feel any restrictions before the future?

Everyone has an inner desire and will, but often you push it away due to all the demands and musts you feel around you. You simply forget what you think is fun. So come on, let’s make sure to get back to our playful senses again.

 The first step is always the scariest part, but dare to take the step - it's worth it!

Love and joy

Palm de Lux